Zřízení pamětní desky Juliu von Sachsovi
  - důvodová zpráva
Předmět akce: Zřízení pamětní desky s bustou jako připomínku jeho pražského pobytu v letech 1851-1859. Při této příležitosti zorganizovat česko-německé symposium uvádějící tuto událost a zejména postihující stav současných poznatků v oblastech rostlinné fyziologie, jimž Julius Sachs poskytl zásadní podněty samotného vzniku. Uspořádat i výstavu Sachsových archivalií (protokolů, kreseb, publikací), jež jsou s tímto obdobím spojeny, jsou v majetku čs. institucí a nebyly dosud prezentovány. Společensky i mediálně využít celé akce k propagaci a popularizaci základního výzkumu v oblasti experimentální biologie rostlin s odkazem na podíl čs. vědy i příklady praktického využití.

Zdůvodnění: Sachsova habilitace na Karlo-Ferdinandově universitě v Praze v roce 1857, světově první svého druhu, je považována za vznik nového oboru – rostlinné fyziologie. Jako profesor Botanického ústavu univerzity ve Würzburgu, počínaje rokem 1868, položil Sachs základy specializovaných odvětví oboru a přispěl k jejich dalšímu rozvoji. Pražské období představuje jeden z mezníků jeho badatelské kariéry a jeho věcné připomenutí je událostí v kontextu světové historie přírodních věd. Ze strany českých rostlinných biologů jde pak i o etické gesto přípomínky podílu německých badatelů na činnosti Karlovy university i obecně v tomto regionálním prostoru. Okolnost, jež zatím nedoceněna.

Gestor akce: Gestorem akce je Česká společnost experimentální biologie rostlin (člen Rady vědeckých společností ČR), jež jako právní osoba odpovídá za účetní bilanci i organizaci akce (předsedkyně: Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.). Organizace akce je koordinována "Výborem pro zřízení pamětní desky Julia von Sachse".
Německý partner: Německým partnerem, spoluzodpovídajícím za program memoriálního symposia je: Julius von Sachs Institut für Biowissenschaften, Lehrstuhl für molekulare und Pflanzenphysiologie und Biophysik der Universitat Würzburg (vedoucí prof. Rainer Hedrich).

Financování, časový průběh: Předběžný odhad rozpočtu na zřízení pamětní desky s bustou max. 250 000 Kč. Nezahrnuje doprovodné akce včetně symposia. Zdroje zahrnují sponzorské dary, příspěvek německé strany na režii symposia a příspěvek česko-německého fondu budoucnosti na specifikovanou součást doprovodných akcí (pokud žádost bude úspěšná). Analýze financování bude věnován samostatný oddíl "zprávy". Konečný termín akce závisí na dohodě s německou stranou. Rámcem je období září-říjen roku 2012.
2011-2013 © Lenka Dvořáková