ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
 

 Adresa:

Ústav experimentální botaniky, v. v. i., Akademie věd České republiky
Rozvojová 263
165 02 Praha 6 – Lysolaje


 Kontakty:

Fax: +420 225 106 456
Tel: +420 225 106 453
web: http://www.ueb.cas.cz/
e-mail: ueb@ueb.cas.cz


 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., (ÚEB) vznikl v roce 1962. Má sedmnáct laboratoří, které se nacházejí na několika pracovištích v Praze a v Olomouci.

 Hlavními oblastmi vědecké činnosti ústavu jsou rostlinná genetika, fyziologie, biochemie a biotechnologie. Z genetické problematiky se ústav věnuje mimo jiné rostlinné genomice, indukované mutagenezi a reparaci DNA, indukci genetické variability v tkáňových a buněčných kulturách in vitro a molekulární genetice pylu. Z fyziologické a biochemické problematiky se zabývá adaptačními a aklimačními mechanizmy fotosyntézy, hormonální a ekologickou kontrolou růstu a vývoje rostlin, mechanizmy účinku růstových regulátorů, fyziologií rostlinných virů a patofyziologií rostlin.

 Hlavní činností ÚEB je základní výzkum. Některé projekty však jsou i prakticky zaměřeny: například vývoj potenciálních léčiv na bázi rostlinných hormonů či poživatelných vakcín produkovaných rostlinami, šlechtění odrůd jabloní odolných proti chorobám, monitorování znečištění životního prostředí nebo navrhování a testování postupů čištění zamořené půdy a vody pomocí rostlin.

 Vybavení laboratoří je na velmi dobré úrovni, včetně mnoha špičkových moderních přístrojů (hmotnostní spektrometry, průtokový cytometr, konfokální mikroskop aj.). Pracovníci ústavu publikují v renomovaných časopisech včetně těch nejprestižnějších, jako jsou Nature a Science.

 Na mnoha projektech spolupracuje ústav s dalšími výzkumnými ústavy a s vysokými školami. Vědci z ÚEB přednášejí na některých vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci) a jejich studenti na ústavu vypracovávají bakalářské, diplomové a doktorské práce.

 Veškeré další podrobné informace najdete na internetových stránkách http://www.ueb.cas.cz/.