BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
 

 Adresa hlavního pracovistě:

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Zámek 1
252 43 Průhonice


 Adresa třeboňského pracovistě:

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Úsek ekologie rostlin
Dukelská 135
379 82 Třeboň


 Kontakty - hlavní pracoviště:

Fax: +420 267 750 031
Tel: +420 271 015 233
web: http://www.ibot.cas.cz


 Kontakty - třeboňské pracoviště:

Fax: +420 384 721 136
Tel: +420 384 721 156
web: http://www.butbn.cas.cz


 Přehled diplomových prací za rok 2008

 Přehled probíhajících a obhájených disertačních pracíÚsek ekologie rostlin Botanického ústavu Akademie věd České republiky

 Úsek ekologie rostlin je součástí Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Byl založen v roce 1971 a od roku 1998 je společným pracovištěm Botanického ústavu a Biologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Společné pracoviště zajišťuje návaznost vědeckého výzkumu na univerzitní vzdělávací program v oboru ekologie a systematická botanika.

 Úsek ekologie rostlin je orientován na základní výzkum v oborech taxonomie, ekologie, morfologie a fyziologie sinic, řas a vyšších rostlin s dlouhodobou tradicí ekosystémových projektů řešených v Biosférické rezervaci Třeboňsko, ale také v dalších oblastech České republiky a v zahraničí.

 Třeboňské pracoviště BÚ pořádá každoročně několikatýdenní mezinárodní kurz zaměřený na udržitelné hospodaření v rybnících a ochranu mokřadů pro účastníky z rozvojových zemí, který je finančně podporován organizací UNESCO.

 Úsek ekologie rostlin zahrnuje dvě vědecká oddělení (Centrum pro algologii a Oddělení funkční ekologie), analytickou laboratoř, knihovnu a technický úsek.

Centrum pro algologii

 Řasy jsou studovány v Třeboni od roku 1960 v širokém spektru podmínek od tropů po polární ekosystémy. Izolované kultury jsou uchovávány ve sbírce autotrofních organizmů CCALA. Tradiční klasické taxonomické studie jsou nyní kombinovány s molekulárně biologickým přístupem (polyfázická taxonomie). Pro výzkum toxicity těžkých kovů, organických látek a pro účely monitoringu kvality životního prostředí je využíván miniaturizovaný řasový biotest. Zvláštní pozornost je věnována vlivu kadmia na životní cyklus, cytoskelet a strukturu DNA řas a sinic.

 Mezinárodní algologický časopis Algological Studies, který je editován v Třeboni, uveřejnil během své 33-leté existence ve 110 svazcích 1053 článků napsaných 922 autory z 59 zemí.

 Centrum se podílí na výukových webových stránkách www.sinicearasy.cz a na 6 kurzech na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Oddělení funkční ekologie

 Výzkum je zaměřen na morfologické a fyziologické adaptace cévnatých rostlin a mechorostů (rašeliníků) v rostlinných společenstvech vystavených stresu, narušení a kompetici. Poslední dobou jsou studována především čtyři následující témata: ekofyziologie vodních masožravých rostlin, funkční morfologie klonálního růstu, úloha banky pupenů v regeneraci narušené vegetace a život rostlin na horní hranici jejich rozšíření. Součástí výzkumu je tvorba rozsáhlých databází, které se stávají důležitým nástrojem při výběru vhodných pokusných druhů či k formulování ekologických hypotéz. Jedná se o databázi klonálního růstu rostlin střední Evropy (CLO-PLA) a databázi cévnatých rostlin oblasti Ladáku v západním Himaláji. Oddělení přispívá k poznání některých opomíjených vlastností rostlin v rámci mezinárodní Databáze vlastností rostlin severozápadní Evropy (LEDA), ve které jsme zodpovědni za vlastnosti týkající se klonálního růstu.

 Podobně slouží ke studijním účelům sbírka vodních a mokřadních rostlin, která je spravována oddělením a je unikátní svým rozsahem a zaměřením na repatriaci ohrožených druhů.

Sbírka vodních a mokřadních rostlin

 Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AVČR v Třeboni byla založena v roce 1976 jako prostředek ke studiu ohrožených vzácných druhů. Sbírka dále slouží jako genová banka pro vzácné a ohrožené druhy rostlin. Poskytuje studijní a pokusný materiál, materiál pro určování a botanické ilustrace, využívá se k výuce botaniky a rostlinné ekologie. Od roku 1998 je 120-200 druhů semen pravidelně zařazováno do Indexu Seminum et Plantarum. Byly zde založeny záchranné kultivace více než 30 ohrožených druhů využívané k repatriacím a introdukcím. Vlastní sbírka zabírá plochu necelých 4 arů a současnou podobu získala v r. 1997. Sbírka obsahuje asi 350 druhů pěstovaných makrofyt. Většina rostlin pochází z České republiky, případně střední Evropy, jen necelých 10 % druhů je z jiných oblastí světa. Tento počet druhů činí ze sbírky makrofyt největší sbírku vodních a mokřadních druhů v Evropě a jednu z největších ve světě.

Sbírka autotrofních organismů

 Kultivační sbírku řas v Třeboni byla založena v roce 1960 a v r. 1979 byla zreorganizována jako Kultivační sbírka autotrofních organismů Botanického ústavu. Tato současná Sbírka v Třeboni je přímou pokračovatelkou staré historické řasové sbírky založené S. Prátem a E. Pringsheimem v Praze na počátku 20. století. Sbírka trvale slouží jako národní zdroj řasových kultur pro výzkumníky v České republice, a to pro experimentální studie v taxonomii i fyziologii, pro speciální a genetické studie, odborné účely pro jiné instituce a laboratoře a pro mezinárodní výměnu. Všechny řasové kmeny byly izolovány a taxonomicky revidovány československými odborníky. Sbírka nyní trvale udržuje 183 kmenů sinic, 344 řas, 84 mechů, 47 játrovek a 12 kmenů kapradin. Sbírka je členem Federace českých sbírek a Světové federace sbírek. Probíhá testování možnosti udržovat kmeny imobilizací na agaru nebo alginátu anebo pomocí zmrazování (kryopreservace).

Analytická laboratoř

 Analytická laboratoř je moderně vybavené pracoviště, poskytující služby v analytice povrchových i odpadních vod a půd. Rozbory se týkají kolorimetrického stanovení iontů (NH4+, PO4, NO2-, NO3-, Cl-, TP, TN, SO42-) převážně při analýze složek životního prostředí, v zemědělství i průmyslu.

Knihovna

 Vědecká knihovna slouží zaměstnancům Botanického ústavu, ale je přístupná i ostatní veřejnosti. Oborové zaměření knihovního fondu: algologie, botanika, hydrobotanika, hydrobiologie, ochrana životního prostředí, ekologie, rybníkářství.